Poddziałanie 11.1.3 RPO WSL

Znalezione obrazy dla zapytania konkurs przedszkoleOd 31 lipca do 29 września br. trwa nabór w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Poziom dofinansowania: 85,00%

Typy projektów:
1. utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie
3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja
oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
2. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
3. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
4. rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie
stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Minimalna wartość projektu: 100.000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: 3.000.000,00 PLN

Kryteria wyboru projektów, regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są w ogłoszeniu o naborze

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu