W naszej ofercie znajdziecie Państwo również analizy finansowe będące filarem analizy działalności podmiotu. Przeprowadzona właściwie analiza dostarczy Państwu informacji o sytuacji finansowej Waszego przedsiębiorstwa, a w szczególności wyniku finansowym i czynnikach go kształtujących.
W tym celu przeprowadzimy dla Państwa:

1.    ANALIZĘ WSTĘPNĄ sprawozdań finansowych w oparciu o:

 • analizę pionową i poziomą (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, wskaźniki),
 • źródła finansowania majątku,
 • strukturę kapitałowo-majątkową,
 • wycenę bilansową.

2.    ANALIZĘ WSKAŻNIKOWĄ pozwalającą ustalić sytuację finansową przedsiębiorstwa w zakresie:

 • zyskowności przedsiębiorstwa,
 • płynności finansowej,
 • aktywności gospodarczej,
 • poziomu zadłużenia,
 • efektywności i rentowności działania oraz wykorzystania posiadanego majątku,
 • oceny rynkowej wartości akcji i kapitału.

Z racji faktu, iż analiza finansowa podmiotu zajmuje się badaniem stanu i rozwoju szeroko rozumianych finansów firmy proponujemy Państwu jej wykonanie w odniesieniu do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych i decyzji finansowych. W tym zakresie wykonamy dla Państwa analizę realność, ryzyko i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia oraz przedstawimy możliwość i koszt pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o:

 • analizę dokumentów finansowych, tj. rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych,
 • szeroko zakrojoną analizę wskaźnikową obejmującą:

- analizę rentowności sprzedaży, majątku, kapitałów własnych,
- analiza płynności bieżącej, szybkiej,
- analiza poziomu zadłużenia,

 • ocenę opłacalności inwestycji obejmującą:

- metodę zdyskontowanych korzyści netto (NPV)
- wewnętrzną stopa zwrotu (IRR)
- wskaźniki zyskowności inwestycji (PI),
- okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (Payback Period),

 • analizę Du Ponta (ROI, ROE, ROA, EBIT, EPS i inne),
 • analizę kosztów i korzyści w tym ENPV i wskaźniki efektywności kosztowej,
 • analizę kosztów i korzyści i wskaźniki efektywności kosztowej.

W całym okresie działalności nasza firma wykonała setki analiz finansowych, których odbiorcami były zarówno małe start-up'y, jak i duże podmioty gospodarcze. Potwierdzeniem zrealizowanych projektów są referencje uzyskane od naszych klientów, z którymi mogą się Państwo zapoznać tutaj. (automatyczny odnośnik do referencji).

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu