Dokumenty strategiczne - profesjonalizm i zgodność ze standardami

Realizacja planów inwestycyjnych uwarunkowana jest sporządzeniem strategii działania, która sprecyzuje cele i kierunki rozwoju.

IR CONSULTING zajmuje się opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, takich jak:

Strategia rozwoju stanowi główne narzędzie kształtowania polityki lokalnej. Odzwierciedla ona oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz wyraża wolę osiągnięcia wspólnych celów zawartych w misji rozwoju oraz poszczególnych celach strategicznych. Potrzeba planowania strategicznego jednostki samorządu terytorialnego wynika z założenia, że działanie według zaplanowanej strategii przynosi duże lepsze efekty, niż realizowanie pojedynczych zadań inwestycyjnych, niespójnych lub nie następujących po sobie w optymalnej kolejności. Dokument ten pozwala we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać zidentyfikowane problemy strategiczne.Przy opracowywaniu Strategii Rozwoju kierujemy się podziałem powszechnie stosowanym przy tworzeniu tego typu dokumentów strategicznych, tj. na dwie zasadnicze części: diagnostyczną i planistyczną.

Punktem odniesienia strategii jest diagnoza stanu istniejącego, która sprowadza się do gromadzenia informacji, ich analizy i opracowania diagnozy stanu podmiotu. Etap ten pozwala na ogólną ocenę stanu istniejącego i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju. Wyznaczone zostają w ten sposób pola możliwości rozwoju, przy jednoczesnym poszukiwaniu rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Część diagnostyczną podsumowuje analiza SWOT, łącząc tę część strategii z częścią planowania strategicznego.Na podstawie danych wyjściowych – diagnozy stanu istniejącego, określone zostają priorytetowe obszary problemowe oraz preferencje rozwojowe wynikające z istniejących uwarunkowań.

Struktura części planistycznej została wypracowana metodą od ogółu do szczegółu. Na samym szczycie struktury strategii znajduje się misja określająca uzasadnienie istnienia gminy. W misji zawarte są pola, w których powinna być realizowana strategia, natomiast w każdym z pól cele główne i operacyjne zmierzać będą do osiągnięcia ogólnego celu misji.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu określenie zdegradowanych przestrzennie, społecznie i ekonomicznie obszarów i obiektów na terenie miejscowości, sformułowania potrzeb i zaplanowania działań związanych z poprawą jakości życia mieszkańców przedmiotowego obszaru.

Rewitalizacja stanowi wyzwanie i szansę na podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez przywrócenie ładu przestrzennego, odbudowę więzi społecznych i ożywienie gospodarcze. Zakres działań interwencyjnych w ramach programu rewitalizacji obejmuje m.in. rozbudowę infrastruktury w obszarach o mniej korzystnych warunkach rozwojowych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości (np. poprzez rozwój turystyki czy agroturystyki), działalności kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej w celu ograniczenia bezrobocia i rozwoju zasobów ludzkich.

Program rewitalizacji opracowujemy w oparciu o założenia Strategii Rozwoju, która stanowi podstawowy dokument planistyczny samorządu.Zaproponowane działania rewitalizacyjne wynikają z przeprowadzanej szczegółowej analizy sytuacji miejscowości i identyfikacji obszarów zdegradowanych będących hamulcami rozwoju Gminy.

 

Działania rewitalizacyjne mają różnorodny wymiar:

 

 • przestrzenny – nowy wizerunek obszarów rewitalizowanych,
 • funkcjonalny – nowe przeznaczenie terenu – nowe funkcje lub odrodzenie dawnych, ale często w nowym wymiarze jakościowym,
 • gospodarczy – powstanie nowych impulsów rozwoju gospodarczego, rozwój istniejącej lub implantacja nowych działalności, rozbudzenie mechanizmów rynkowych,
 • społeczny – podniesienie poziomu życia, stworzenie lepszych warunków zamieszkania, pracy, komunikacji, korzystania z usług, wypoczynku,
 • kulturowy – zharmonizowanie przestrzeni, nadanie nowych wartości miejscom (obszarom), rozbudzenie tożsamości terytorialnej, poprawa wizerunku gminy.

Plany Odnowy Miejscowości są częścią składową prowadzonych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, z jednoczesnym rozwojem funkcji kulturowych i społecznych.

Odnowa wsi to wspólne działanie jej mieszkańców, oparte na programie (najczęściej obejmującym kilka lat), zmierzające do poprawy jakości życia, w tym także jakości tego, co na wsi cenne: krajobrazu, charakterystycznej architektury, urządzeń sportowych, lokalnych atrakcji turystycznych i wielu innych elementów. Odnowa wsi jako odrębny nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada, że tożsamość wsi oraz wartości związane z życiem wiejskim mają do odegrania szczególną rolę.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem wymaganym dla projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także w ramach działalności Lokalnych Grup Działania przy realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Studium Wykonalności stanowi kluczowy załącznik do wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków zewnętrznych, w szczególności Unii Europejskiej. Opracowanie dokumentu ma na celu wykazanie zasadności realizacji projektu oraz wskazać optymalny zakres przy najkorzystniejszym rozwiązaniu technicznym oraz organizacyjnym. Dokument wskazuje także wykonalność inwestycji, w szczególności w aspekcie: finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym. W oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzających danym programem unijnym nasz zespół ekspertów opracowuje dokument, który obejmuje m.in.:

 • ocenę zgodności projektu z polityką rządową, regionalną oraz lokalną,
 • analizę otoczenia społeczno-gospodarczego projektu oraz potrzeb rynku,
 • identyfikację problemów,
 • analizę instytucjonalną, prawną,
 • plan wdrożenia przedsięwzięcia,
 • analizę techniczną,
 • analizę oddziaływania na środowisko,
 • analizę efektywności kosztowej,
 • analizę wrażliwości i ryzyka,
 • wskaźniki rentowności.

Posiadając wieloletnie doświadczenie, nasz zespół przygotowuje profesjonalne studia wykonalności skierowane przede wszystkim dla:

 • Urzędów Gmin,
 • Instytucji kultury, np. Bibliotek,
 • Zakładów Opieki Zdrowotnej zarówno państwowych jak i prywatnych,
 • Szkół Publicznych i Niepublicznych
 • Stowarzyszeń i Klubów Sportowych,
 • Kościołów,
 • Podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstw, których wymogi konkursowe obligują do sporządzenia studium wykonalności w ramach aplikowania o dotację.

 

W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020 Zespół IR CONSULTING oferuje profesjonalne opracowywanie i aktualizacje dokumentów strategicznych dla:

 • Urzędów Gmin,
 • Instytucji kultury, np. Bibliotek,
 • Zakładów Opieki Zdrowotnej zarówno państwowych jak i prywatnych,
 • Szkół Publicznych i Niepublicznych
 • stowarzyszeń i Klubów Sportowych,
 • kościołów,
 • podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstw, których wymogi konkursowe obligują do sporządzenia studium wykonalności w ramach aplikowania o dotację.

 Wieloletnie doświadczenie zaowocowało wykonaniem wielu profesjonalnych opracowań, wśród których wymienić można:

 • Strategię Rozwoju Gminy Bestwina,
 • Lokalny Program Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych w Gminie Bestwina,
 • Koncepcja wstępna obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Oświęcimskiego
 • Planu Odnowy Miejscowości Janowice,
 • Planu Odnowy Miejscowości Bestwina,
 • Planu Odnowy Miejscowości Kaniów,
 • Planu Odnowy Miejscowości Chybie,
 • Planu Odnowy Miejscowości Mnich,
 • Planu Odnowy Miejscowości Zaborze,
 • Planu Odnowy Miejscowości Zarzecze.


Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu