Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą przyjmowane w następujących etapach:
• od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.,
• od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.,
• od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
• od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Wsparcie uzyskać mogą tylko projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. W trakcie oceny premiowane są projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju.

Czytaj więcej...

RPO WSL Działanie 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Do wsparcia będą kwalifikowały się m.in.  projekty:

  • w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R,
  • w  których prace B+R prowadzone będą w ramach kodów PKD Inteligentnych Specjalizacji  Województwa Śląskiego,
  • w których dofinansowana infrastruktura będzie służyła realizacji założeń opisanych w planie badań przemysłowych czy też eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • w których rezultaty projektu zostaną wdrożone do działalności przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego,
  • W których rezultat przeprowadzonych badań na wspartej infrastrukturze charakteryzował  się będzie innowacyjnością. 

Czytaj więcej...

PROW działanie 4.2

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Cel: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.
Termin składania wniosków: 10 kwietnia - 9 maja 2017 r.

Maksymalna kwota pomocy:
3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
- wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
- prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
- jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
- posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:

  • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z: producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
  • wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu