PROW Poddziałanie 4.2

 Czas trwania konkursu: od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku

Wsparciem objęta może zostać działalność wpisująca się w kody PKD: wg listy 

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
• wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
• prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
• jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
• posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

Czytaj więcej...

2.1 POIR

TYPY PROJEKTÓW

  • projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo- rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

DLA KOGO

O dotację ubiegać się mogą:
-Mikroprzedsiębiorstwa,
-Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
-Duże Przedsiębiorstwa

KIEDY
Nabór wniosków trwa od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

ILE
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR.

Czytaj więcej...

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą przyjmowane w następujących etapach:
• od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.,
• od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.,
• od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
• od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Wsparcie uzyskać mogą tylko projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. W trakcie oceny premiowane są projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju.

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu