RPO WM 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Typ projektów:

  1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Termin konkursu: 31.03.2017-31.08.2017 

Opis działania: W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia

Poziom wsparcia: 
- na badania przemysłowe: do 70%
- na prace rozwojowe: do 45%
- na studium wykonalności: do 70%

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

  • Minimalna wartość: 100.000 zł
  • Maksymalna wartość: 25.000.000 zł 

Podmioty mogące wziąć udział w konkursie:

Czytaj więcej...

RPO WSL działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Typ projektów:
- Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, polegające na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

Podmioty uprawnione: 
- Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – aplikowanie odbywa się na rzecz podmiotów leczniczych, dla których dana JST jest podmiotem tworzącym.

Poziom dofinansowania: do 85%

Termin naboru:
31.03.2017 r. - 30.06.2017 r.

Konkurs dotyczy następujących obszarów medycznych: chorób układu, krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób, układu kostno-stawowo-mięśniowego, dziedzin medycyny, ukierunkowanych
na opiekę nad matką i dzieckiem (położnictwo, ginekologia, neonatologia, pediatria, kardiologia i kardiochirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, hematologia i onkologia dziecięca)

Wykluczenia:

Czytaj więcej...

PO IR 3.2.2. Kredyt na innowacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Nabór: do 29.03.2017r.

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

  • realizacja inwestycji technologicznych mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług,
  • stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której nowa technologia  będzie mogła zostać w praktyce zastosowana i w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii,

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu