RPO WSL Działanie 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Do wsparcia będą kwalifikowały się m.in.  projekty:

  • w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R,
  • w  których prace B+R prowadzone będą w ramach kodów PKD Inteligentnych Specjalizacji  Województwa Śląskiego,
  • w których dofinansowana infrastruktura będzie służyła realizacji założeń opisanych w planie badań przemysłowych czy też eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • w których rezultaty projektu zostaną wdrożone do działalności przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego,
  • W których rezultat przeprowadzonych badań na wspartej infrastrukturze charakteryzował  się będzie innowacyjnością. 

Czytaj więcej...

PROW działanie 4.2

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Cel: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.
Termin składania wniosków: 10 kwietnia - 9 maja 2017 r.

Maksymalna kwota pomocy:
3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
- wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
- prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
- jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
- posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:

  • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z: producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
  • wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Czytaj więcej...

RPO WM 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Typ projektów:

  1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Termin konkursu: 31.03.2017-31.08.2017 

Opis działania: W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia

Poziom wsparcia: 
- na badania przemysłowe: do 70%
- na prace rozwojowe: do 45%
- na studium wykonalności: do 70%

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

  • Minimalna wartość: 100.000 zł
  • Maksymalna wartość: 25.000.000 zł 

Podmioty mogące wziąć udział w konkursie:

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu