PO IR 3.2.2. Kredyt na innowacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Nabór: do 29.03.2017r.

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • realizacja inwestycji technologicznych mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług,
 • stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której nowa technologia  będzie mogła zostać w praktyce zastosowana i w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii,

Czytaj więcej...

RPO WSL Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Opis działania: wprowadzenie  produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu, które są stosowane nie dłużej niż 3 lata.

Termin naboru: grudzień 2017 r.

Poziom wsparcia:

 • Mikro Przedsiębiorstwo (do 9 pracowników) – 45 %
 • Małe Przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników) – 45 %
 • Średnie Przedsiębiorstwo (od 50 do 249 pracowników) – 35 %

Wartość dofinansowania:

 • Minimalna wartość dotacji: 100.000 zł
 • Maksymalna wartość dotacji: 2.000.000 zł

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Czytaj więcej...

Dofinansowania z ZUS „Prewencja wypadkowa”

Uwaga: od lutego 2017 roku ZUS wstrzymał do odwołania możliwość składania nowych wniosków. 

Link do komunikatu

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o projekcie.

Maksymalna wysokość dofinansowania: dotacja w kwocie brutto, wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą zatrudnionych pracowników:
Mikro przedsiębiorstwa (1-9 pracowników) – 140.000,00 zł
Małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników) – 210.000,00 zł
Średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników) – 340.000,00 zł
Duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) – 500.000,00 zł

Działania inwestycyjne, na które można otrzymać dofinansowanie:


1) Zakup i instalacja

 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane z przepisami prawnymi). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych,
 • urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
 • wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie "n" nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,

2) zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),

3) modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu