Dofinansowania z ZUS „Prewencja wypadkowa”

Uwaga: od lutego 2017 roku ZUS wstrzymał do odwołania możliwość składania nowych wniosków. 

Link do komunikatu

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o projekcie.

Maksymalna wysokość dofinansowania: dotacja w kwocie brutto, wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą zatrudnionych pracowników:
Mikro przedsiębiorstwa (1-9 pracowników) – 140.000,00 zł
Małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników) – 210.000,00 zł
Średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników) – 340.000,00 zł
Duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) – 500.000,00 zł

Działania inwestycyjne, na które można otrzymać dofinansowanie:


1) Zakup i instalacja

 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane z przepisami prawnymi). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych,
 • urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
 • wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie "n" nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,

2) zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),

3) modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Śląski Fundusz Pożyczkowy

Podmiotami mogącymi skorzystać z pożyczki są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.
Rodzaje pożyczek
Preferencyjna pożyczka inwestycyjna
Wysokość pożyczki: od 25.000 zł do 1.000.000 zł
Preferencyjna pożyczka inwestycyjna stanowiąca pomoc de minimis (pomocą jest różnica pomiędzy oprocentowaniem komercyjnym, a preferencyjnym) może być przeznaczona na:

 • zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych 
  z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
 • inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej...

RPO WM 2014-2020 Działanie 3.4.4. „Dotacje dla MŚP”

Typ projektów:

Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych
przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

Termin naboru: 31.12.2016 - 21.02.2017

Poziom wsparcia:
- dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 55%
- dla średnich przedsiębiorstw: do 45%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 25 mln PLN.

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu