RPO WSL Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Opis działania: wprowadzenie  produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu, które są stosowane nie dłużej niż 3 lata.

Termin naboru: grudzień 2017 r.

Poziom wsparcia:

 • Mikro Przedsiębiorstwo (do 9 pracowników) – 45 %
 • Małe Przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników) – 45 %
 • Średnie Przedsiębiorstwo (od 50 do 249 pracowników) – 35 %

Wartość dofinansowania:

 • Minimalna wartość dotacji: 100.000 zł
 • Maksymalna wartość dotacji: 2.000.000 zł

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

 Koszty kwalifikowalne:

 • koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora;
 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu,
 • koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w tym m.in. szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;
 • koszty usług doradczych, w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów - wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi; do kosztów tych nie należą usługi związane z bieżącą działalnością gospodarczą beneficjenta, które mają charakter ciągły lub okresowy, takie jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, finansowego, itp.
 • koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej); warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi w zakresie informacji i promocji - wydatki kwalifikowalne w wysokości do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi,

Koszty niekwalifikowalne:

 • wydatki poniesione niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
 • podatek VAT od towarów i usług,
 • wydatki niezaplanowane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,
 • wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej,
 • wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest beneficjent,
 • wydatek poniesiony w formie kompensaty,
 • zakup środków transportu,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • wniesienie wkładu niepieniężnego,
 • zakup nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej,
 • leasing w formie operacyjnej, zwrotnej,
 • w przypadku leasingu w formie finansowej – koszty inne niż koszty raty kapitałowej m.in. podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne,
 • dzierżawa/najem gruntów i budynków,
 • wydatki poniesione w ramach cross-financingu, jeśli regulamin konkursu ich nie przewiduje,
 • zakup używanego środka trwałego (w tym również zakup środka trwałego składającego się z co najmniej jednego używanego elementu – np. w sytuacji, gdy środkowi trwałemu nadano jedynie nową tabliczkę znamionową; natomiast w przypadku wytworzenia środka trwałego składającego się z nowych i używanych elementów niekwalifikowalne są elementy używane).
Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu