RPO WM 2014-2020 Działanie 3.4.4. „Dotacje dla MŚP”

Typ projektów:

Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych
przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

Termin naboru: 31.12.2016 - 21.02.2017

Poziom wsparcia:
- dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 55%
- dla średnich przedsiębiorstw: do 45%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 25 mln PLN.

 

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

 • wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego;
 • wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
 • wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych.
 • Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależnej jednostki, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).
 • wdrożeniu wynalazku chronionego patentem lub wzoru użytkowego objętego prawami ochronnymi.

Wydatki kwalifikowalne:
Wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego, jeśli obejmuje on obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu
 • nabycie nieruchomości, na zasadach określonych w podrozdziale 7.4 Podręcznika, przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu rozumianego jako data płatności końcowej inwestycji
 • wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:

-        należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc
muszą podlegać amortyzacji
muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz
muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata
wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt tego typu wydatków maksymalnie do 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

 • wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.

 Wydatki niekwalifikowalne:

 • wydatki na otrzymanie niezbędnych decyzji/ pozwoleń administracyjnych, np. pozwolenie na budowę,
 • wydatki służące działalności handlowej innej niż e-handel (handel elektroniczny),
 • instalacje demonstracyjne, próbki produktów,
 • wydatki na nabycie praw własności intelektualnej do wyników prac B+R (patenty, licencje, prawa majątkowe do wyników prac B+R),
 • używane środki trwałe,
 • nabycie środków transportu,
 • wydatki na zakup usług doradczych,
 • koszty pośrednie,
 • koszty osobowe,
 • wkład niepieniężny,
 • wydatki na nabycie lokali mieszkalnych.
Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu