Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą przyjmowane w następujących etapach:
• od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.,
• od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.,
• od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
• od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Wsparcie uzyskać mogą tylko projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. W trakcie oceny premiowane są projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
Dofinansowanie można pozyskać m.in. na:
• zakup środków trwałych,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup gruntu,
• budowę lub rozbudowę nieruchomości.
Warto podkreślić, że jest to największy konkurs obejmujący dofinansowanie na wydatki inwestycyjne.

O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 000 000 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 000 000 zł.
Maksymalna wartość dotacji to 20 000 000 zł, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.
Maksymalna wartość dofinasowania:
• Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
• Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
- 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
- 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
• Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
• Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP

Więcej informacji: poir.parp.gov.pl

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu