2.1 POIR

TYPY PROJEKTÓW

  • projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo- rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

DLA KOGO

O dotację ubiegać się mogą:
-Mikroprzedsiębiorstwa,
-Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
-Duże Przedsiębiorstwa

KIEDY
Nabór wniosków trwa od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

ILE
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR.

SPECJALNE WYMAGANIA

Do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć agendę badawczą, która powinna zawierać:
-główne innowacyjne obszary badawcze,
-indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu,
-główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej powinny dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Agenda badawcza obejmuje okres realizacji i okres trwałości projektu.

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (RPI) udzielanej w zakresie infrastruktury: 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw dla woj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

 Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach RPI:

  1. koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
  2. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
  3. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  4. koszty spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,
  5. koszty spłaty rat wartości początkowej środków trwałych  innych  niż określone  w  pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
  6. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt 1) i 5) nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach Prac rozwojowych (B+R):

Mikro i małe: 45%
Średnie: 35%
Inne niż MSP: 25%

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Prac rozwojowych:

  1. koszty odpowiedniej wiedzy technicznej,
  2. koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

W ramach Pomocy de minimis:
Mikro i małe: 45%
Średnie: 35%
Inne niż MSP: 25%

Maksymalna dotacja w ramach pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorcy z sektora transportu drogowego – 100 tys. EUR.

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy de minimis:

  1. koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu