PROW Poddziałanie 4.2

 Czas trwania konkursu: od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku

Wsparciem objęta może zostać działalność wpisująca się w kody PKD: wg listy 

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
• wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
• prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
• jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
• posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;


• zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
o nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
 producentami rolnymi,
 grupami lub organizacjami producentów,
 związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
 podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
o wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi,-
- przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Maksymalna wysokość pomocy w konkursie wynosi:

• 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Ważne jest także, iż ARiMR może dofinansować 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów ich związkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub sprzedaży hurtowej.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)
a) maszyn lub urządzeń do:

• magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
• przetwarzania produktów rolnych,
• magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
• przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
d) wdrożenia systemów zarządzania jakością;
2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów,
e) dotyczące inwestycji związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia
"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

• kosztorysów,
• projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
• przygotowania biznesplanu,
• sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru projektów
O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Kryteria wyboru premiować będą:
• grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt),
• prowadzenie działalności w formie spółdzielni (5 pkt),
• innowacyjność operacji (5 pkt)
• inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu(5 pkt),
• uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
• przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
• nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych (5 pkt),
• operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
• prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie ARMiR http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nawet-15-mln-zl-wsparcia-dla-przetworcow-z-sektora-rolno-spozywczego-wnioski-bedzie-mozna-sk.html

 

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu