Dla Samorządów

IR CONSULTING zajmuje się obsługą jednostek sektora publicznego w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (krajowych i unijnych).
Zakres usług świadczonych dla JST oraz innych jednostek sektora publicznego obejmuje:

  • monitoring i dobór dostępnych środków unijnych i krajowych,
  • opracowywanie dokumentów programowych (np. Plan Rozwoju Lokalnego, Strategia Rozwoju, Lokalny Plan Rewitalizacji, Plan Odnowy Miejscowości itp.),
  • wykonywanie analiz na potrzeby inwestycyjne (analiza finansowa, techniczna, ekonomiczna, środowiskowa),
  • sporządzanie studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  • rozliczanie projektów, które uzyskały dotacje.

IR CONSULTING może poszczycić się wieloma sukcesami – nasze projekty były wysoko ocenione i znajdowały się w czołówce na listach rankingowych (przykładowo projekt „Nowe formy aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowie i podniesieniu jakości infrastruktury sportowej Góry Czantoria” znajdował się na 2 miejscu na liście wybranych projektów w ramach  RPO WSL, działanie 9.3.)

 

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W LATACH 2004-2011

RPO WSL
Działanie 4.3. - „Promocja kultury wilamowskiej poprzez organizację imprezy cyklicznej Śmiergusty Wilamowskie”
Działanie 5.1. - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina”
Działanie 6.2. – "Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie"
Działanie 9.1. - „Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie obiektów BZLR do wymogów prawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego”
Działanie 9.2. - „Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy”
Działanie 9.2. - „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do rehabilitacji w NZOZ Rehabilitacja Justyna Noculak-Moskal w Wilamowicach”
Działanie 9.3. - „Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu"
Działanie 9.3. – „Nowe formy aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowie i podniesieniu jakości infrastruktury sportowej Góry Czantoria”
Działanie 9.3. – „Remont i rozbudowa Toru Motocrossowego w Cieszynie szansą rozwoju sportów motorowych i rowerowych”

ZPORR
Działanie 1.2. - „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim”
Poddziałanie 1.3.1 – „Wyposażenie bazy naukowo – dydaktycznej Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu”;
Poddziałanie 1.3.2 – „Modernizacja budynków PZOL w Międzybrodziu Bialskim”;
Działanie 1.4. - „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku wraz z otoczeniem i jego zagospodarowaniem kulturalno – turystycznym”;
Działanie 1.5. - „e-Żywiec”;
Działanie 3.1. - „Budowa wielofunkcyjne Sali widowiskowo – ekspozycyjnej z elementami rekreacji w Jaworzu”;
Działanie 3.1. - „Budowa sieci kolektorów pomocniczych i przyłączy i kanalizacji na terenie Jaworza Górnego”;
Działanie 3.2. - „Budowa rolkowiska jako działanie na rzecz rozwoju aktywnych form turystyki w Żywcu”;
Poddziałanie 3.5.1. - „Budowa pawilonu sportowego LKS PIONIER w Pisarzowicach”;
Poddziałanie 3.5.1. - „Budowa trybun i boiska wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym K.S. DRZEWIARZ w Jasienicy”;
Poddziałanie 3.5.2. - „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach”;

Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska-Słowacja (Phare CBC)
„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim i Międzybrodziu Bialskim”

INTERREG III A Polska-Słowacja
„Renowacja Publicznego Przedszkola w Czańcu szansą na rozszerzenie polsko-słowackiej współpracy kulturowej”

INTERREG III A Czechy-Słowacja
„Modernizacja infrastruktury turystycznej Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu oraz utworzenie Akademickiego Centrum Rozwoju Pogranicza w Międzybrodziu Bialskim”

Program Norweski
Priorytet 3.2. - „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”
Priorytet 2.5. - „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina”

Program Norweski – SEED MONEY
„Przygotowanie polsko-norweskiego projektu pt. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”

Rozwój Infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego
Działanie 3.2.2. - „Remont i rozbudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu”
Działanie 3.2.2. - „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Radziechowy - Wieprz”

INNE znaczące opracowania dla JST
„Koncepcja wstępna obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach”
„Plany odnowy miejscowości: Chybie, Bestwina."
„Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Oświęcimskiego”

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu