KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE - OSTATNIA SZANSA !

Kredyt na innowacje technologiczne to bezzwrotna dotacja na spłatę częsci kredytu. Konkurs wspiera projekty polegające na wdrożeniu przez przedsiębiorstwa MŚP innowacji technologicznych w oparciu, o które przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Innowacje technologiczne mogą mieć postać własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych, know-how.

Sposób przekazywania dotacji jest atrakcyjny. Bank udziela kredytu inwestycyjnego na rynkowych zasadach. Przedsiębiorca otrzymuje bezzwrotną dotację w postaci "premii technologicznej" w celu spłaty części kredytu technologicznego. W obecnym konkursie, który trwa do 30.12.2020 r. wprowadzono ułatwienia dla przedsiębiorców: - zniesiono maksymalny limit premii technologicznej. Można uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji; - możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa; - większy katalog wydatków kwalifikowanych: m.in.

  • koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
  • roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  • studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
  • koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;
  • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.
- zniesiono obowiązek wniesienia wkładu własnego w projekt – bank kredytujący może przyznać kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu. Firma IR Consulting oferuje wsparcie w procesie pozyskania i rozliczenia dotacji. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.