ROZWÓJ USŁUG ZWIĄZANYCH Z ROLNICTWEM I LEŚNICTWEM - NABÓR DO PAŹDZIERNIKA 2022!

Zakres wsparcia

W ramach działania przyznawana jest pomoc na projekty polegające na świadczeniu usług w pięciu zakresach:

  1. związanych z rolnictwem,
  2. związanych z leśnictwem,
  3. związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
  4. związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
  5. związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Beneficjent

Mikro lub małe przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą lub zamierza rozszerzyć swoją działalność, lub podejmuje działalność gospodarczą w jednym z ww. zakresów usług.

Forma wsparcia

Poziom pomocy w formie refundacji wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia w zakresie usług związanych z rolnictwem i leśnictwem. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i z wykorzystaniem technologii cyfrowych będzie to 65 % kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł.

Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowane to m.in. koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do produkcji rolnej, gospodarki leśnej, melioracji oraz mycia i dezynfekcji.

Ponadto refundacji mogą podlegać koszty zakupu: aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje.

Koszt zakupu ciągnika może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać od 7 lipca 2022 do 19 sierpnia 2022

Zapraszamy do współpracy!