RUSZA KONKURS W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 Ścieżka SMART Program Operacyjny FENG

Działanie 1.1 Ścieżka SMART   Program Operacyjny FENG

Termin naboru wniosków:

Rozpoczęcie naboru: 21.02.2023 r.

Zakończenie naboru: 12.04.2023 r.

Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Konkurs skierowany jest do projektów charakteryzujących się wyższym stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju).

W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy (zarówno MSP, jak i duże firmy), realizujący projekty samodzielnie bądź w konsorcjach otrzymają możliwość pozyskania finansowania na projekty składające się z elastycznie dobieranych modułów. Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 10% do 80% dofinansowania w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

W ramach ścieżki SMART dla MŚP obowiązkowy jest jeden z modułów: B+R, lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Wnioskodawca wybiera moduły zgodnie z własnymi potrzebami inwestycyjnymi. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.

Moduł B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module Wdrożenie innowacji lub w całości z innych środków. Wymagana jest innowacyjność przynajmniej na poziomie polskiego rynku, ale premiowane będą projekty z innowacyjnością międzynarodową.

Dofinansowanie do 80%.

Przykładowe koszty w ramach modułu:

− wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,

− zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem),

− koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,

− koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

− koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,

− koszty pośrednie (ogólne) 25% kosztów kwalifikowanych modułu B+R (bez usług zewnętrznych).

 

Moduł Wdrożenie innowacji

W ramach tego modułu Wnioskodawca może sfinansować różne formy wdrożenia wyników prac B+R oraz kosztów z nim związanych. Przykładowe koszty obejmują budowę hal, czy zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania w działalności przedsiębiorstwa.

Efektem modułu powinno być wdrożenie realizowanych samodzielnie prac B+R, bądź wdrożenie prac B+R zrealizowanych/zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę.

     Dofinansowanie do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

     Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach modułu:

− zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

− zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

− nabycie robót i materiałów budowlanych,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

− zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

− zakup usług doradczych,

− koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Moduł: Infrastruktura B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać finansowanie kosztów inwestycji                        w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę służącą do prowadzenia prac B+R mających na celu tworzenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług. Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej w skali polskiego rynku. Realizacja agendy może być finansowana w ramach modułu B+R lub z innych źródeł finansowych.

Dofinansowanie do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach modułu:

− zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

− zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

− nabycie robót i materiałów budowlanych,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

 

Moduł: Cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach modułu:

− zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

− zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

− nabycie robót i materiałów budowlanych,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

− zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

− zakup usług doradczych.

 

Moduł: Zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Celem wsparcia proponowanego w ramach modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego, w tym rozwój nowych modeli biznesowych.

Dofinansowanie do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach modułu:

− zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

− zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,

− nabycie robót i materiałów budowlanych,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

− zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),

− zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

− koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,

− zwiększenie efektywności energetycznej w procesów,

− inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,

− propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,

− wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.

 

Moduł: Internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach modułu:

− koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),

− koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),

− usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,

− usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Równolegle prowadzone są dwa nabory: dla MŚP (PARP) oraz dużych przedsiębiorstw (NCBiR).

 

Moduł: Kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach modułu:

− zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,

− koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

 

Zapraszamy do współpracy, specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne.