Image

STWORZONE DLA CIEBIEBIZNES PLANY & DOKUMENTY STRATEGICZNE

IR Consulting zajmuje się pozyskiwaniem finansowania inwestycji na wszystkie cele związane z biznesem i badaniami. Pozyskanie funduszy wymaga opracowania profesjonalnego biznesplanu, który określi realność i opłacalność planowanego przedsięwzięcia. Ponadto dzięki umowom współpracy z największymi bankami i instytucjami finansowymi z regionu mamy pełną znajomość oferty kredytowej, a także możemy zaoferować usługę pośrednictwa kredytowego. Poznaj pełnię naszych możliwości, współpracuj z profesjonalistami.

BIZNES PLANY I DOKUMENTY STRATEGICZNEGWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Firma IR CONSULTING jest ekspertem w sporządzaniu wysokiej jakości biznesplanów, co potwierdza wykonanie od 2003 r. ponad 500 opracowań dla podmiotów z różnych branż gospodarki. Każdy biznesplan stworzony przez naszą firmę objęty jest gwarancją najwyższej jakości.


W zakresie naszych usług znajdują się:

 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszego źródła finansowania (kredyty komercyjne, pożyczki preferencyjne, dotacje),
 • sporządzenie wniosków kredytowych,
 • opracowywanie kompletnego biznesplanu, studium wykonalności czy analiz finansowych dla potrzeb kredytowych lub dla innych celów (uzyskania dotacji, potrzeb wewnętrznych firmy, Rady Nadzorczej, pozyskania inwestora, strefy ekonomicznej),
 • restrukturyzacje kredytów bankowych,
 • pomoc w uzyskaniu kredytu bankowego oraz negocjacje z bankami.


Przygotowane przez nas w ciągu ostatnich lat biznesplany dotyczyły inwestycji od 100 tys. zł do 15 mln złotych. Indywidualne podejście do każdego klienta z uwzględnieniem jego potrzeb oraz wysoki profesjonalizm opracowań doceniane są przez naszych klientów, oraz instytucje, z którymi współpracujemy.


IR CONSULTING zajmuje się opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, takich jak:

 • Strategie Rozwoju,
 • Lokalne Programy Rewitalizacji,
 • Plany Odnowy Miejscowości,
 • Studia Wykonalności.


Oferujemy profesjonalne opracowywanie i aktualizacje dokumentów strategicznych dla:

 • urzędów gmin,
 • instytucji kultury, np. bibliotek,
 • zakładów opieki zdrowotnej zarówno państwowych, jak i prywatnych,
 • szkół publicznych i niepublicznych,
 • stowarzyszeń i klubów sportowych,
 • kościołów,
 • podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstw, których wymogi konkursowe obligują do sporządzenia studium wykonalności w ramach aplikowania o dotację.Biznesplan

Przygotowywany przez nas biznesplan standardowo obejmuje:

 • Charakterystykę przedsiębiorstwa i profilu działalności;
 • Analizę organizacyjną, prawną, marketingową i finansową podmiotu;
 • Opis planowanych przedsięwzięć biznesowych, celów inwestycyjnych i marketingowych;
 • Założenia planu strategicznego, analizę SWOT i rekomendacje dotyczące wyboru strategii;
 • Plan organizacyjny;
 • Plan techniczny;
 • Plan marketingowy;
 • Plan finansowy wraz z oceną efektywności przedsięwzięcia (inwestycji).


Zakres całego opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów biznesplanu zależy od złożoności planowanego przedsięwzięcia. Opracowanie może bowiem obejmować całość działalności gospodarczej przedsiębiorstwa lub też tylko jej wybrane segmenty, bądź skupiać się na całkowicie na nowym przedsięwzięciu rozwojowym. Dlatego też w razie potrzeby przygotujemy dla Państwa biznesplan w formie wielowariantowych symulacji finansowych, opracowywanych dla różnych podejść biznesowych, co pozwoli Wam wybrać optymalne rozwiązanie i właściwą strategię rozwoju.


Analizy Finansowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również analizy finansowe będące filarem działalności podmiotu. Przeprowadzona właściwie analiza dostarczy Państwu informacji o sytuacji finansowej Waszego przedsiębiorstwa, a w szczególności wyniku finansowym i czynnikach go kształtujących. W tym celu przeprowadzimy dla Państwa:

 • analizę dokumentów finansowych, tj. rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych,
 • szeroko zakrojoną analizę wskaźnikową obejmującą:
  • analizę rentowności sprzedaży, majątku, kapitałów własnych,
  • analiza płynności bieżącej, szybkiej,
  • analiza poziomu zadłużenia,
 • ocenę opłacalności inwestycji obejmującą:
  • metodę zdyskontowanych korzyści netto (NPV)
  • wewnętrzną stopę zwrotu (IRR)
  • wskaźniki zyskowności inwestycji (PI),
  • okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (Payback Period),
 • analizę Du Ponta (ROI, ROE, ROA, EBIT, EPS i inne),
 • analizę kosztów i korzyści w tym ENPV i wskaźniki efektywności kosztowej,
 • analizę kosztów i korzyści i wskaźniki efektywności kosztowej.


W całym okresie działalności nasza firma wykonała setki analiz finansowych, których odbiorcami były zarówno małe start-up'y, jak i duże podmioty gospodarcze. Potwierdzeniem zrealizowanych projektów są referencje uzyskane od naszych klientów, z którymi mogą się Państwo zapoznać tutaj. (automatyczny odnośnik do referencji).

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności stanowi kluczowy załącznik do wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków zewnętrznych, w szczególności Unii Europejskiej. Opracowanie dokumentu ma na celu wykazanie zasadności realizacji projektu oraz wskazać optymalny zakres przy najkorzystniejszym rozwiązaniu technicznym, oraz organizacyjnym. Dokument wskazuje także wykonalność inwestycji, w szczególności w aspekcie: finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym. Na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzających danym programem unijnym nasz zespół ekspertów opracowuje dokument, który obejmuje m.in.:

 • ocenę zgodności projektu z polityką rządową, regionalną oraz lokalną,
 • analizę otoczenia społeczno-gospodarczego projektu oraz potrzeb rynku,
 • identyfikację problemów,
 • analizę instytucjonalną, prawną,
 • plan wdrożenia przedsięwzięcia,
 • analizę techniczną,
 • analizę oddziaływania na środowisko,
 • analizę efektywności kosztowej,
 • analizę wrażliwości i ryzyka,
 • wskaźniki rentowności.