Image

ATRAKCYJNE DOTACJEBadania i rozwój B+R

IR Consulting jest firmą zajmującą się pozyskiwaniem dofinansowań w różnych obszarach biznesu, w tym w obszarze badań i rozwoju. Pomagamy we wszystkich etapach pozyskiwania takiej dotacji, od przygotowania dokumentów i stworzenia biznesplanu, aż po rozliczenie i podsumowanie działań. Dzięki naszej pomocy szanse na uzyskanie dodatkowych środków finansowych przez firmę lub instytucję rosną wielokrotnie. Mamy potwierdzoną 99% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji. Twoja firma potrzebuje dodatkowych finansów? Nie musisz znać się na wszystkim, Ty zajmuj się badaniami, a my zapewnimy fachową obsługę i doradztwo finansowe.

REALIZACJA PROJEKTÓWW OBSZARZE BADAŃ I ROZWOJU (B+R)

W IR Consulting pracują specjaliści z różnych dziedzin, dzięki czemu możemy zaoferować szerokie wsparcie merytoryczne. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy, opracowywaniu dokumentów strategicznych i pomocy w uzyskaniu środków finansowych dla projektów w obszarze badan i rozwoju na:

 • własne prace badawczo-rozwojowe,
 • prace badawczo-rozwojowe we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
 • wdrażanie i komercjalizacja wyników prac badawczo – rozwojowych,
 • zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP.


Projekty badawczo-rozwojowe są działaniami skierowanymi na stworzenie nowych lub ulepszonych rozwiązań w sferze produktów, usług oraz procesów technologicznych. Wyróżniamy dwie fazy:

1. Badania przemysłowe, które obejmują etapy od określenia koncepcji nowego rozwiązania do wytworzenia prototypu lub fizycznego modelu produktu w warunkach odwzorowujących warunki jego przyszłego użytkowania. Dla badań przemysłowych można uzyskać wyższe dofinansowania (do 80% kosztów kwalifikowanych) ze względu na zdobycie nowej wiedzy lub umiejętności z dziedziny nauki i/lub technologii w zespole prowadzącym prace, a także ze względu na ryzyko niepowodzenia.

2. Eksperymentalne prace rozwojowe, które składają się z etapów: testowanie prototypu rozwiązania, wprowadzenie poprawek i korekt aż do potwierdzenia spełnienia przez produkt specyfikacji projektowej, opracowania dokumentacji technicznej, aż do potwierdzenia gotowości do zastosowania w warunkach docelowych. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi 60% kosztów.

Dofinansowanie można uzyskać też na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych. Głównie na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i niezbędną infrastrukturę, służąca do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach owych projektów mogą być: wydatki na inwestycje, koszty pozyskania odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Główne koszty projektów B+R są następujące:


1. Koszty wynagrodzeń: pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie (przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych),

2. Koszty nabycia bądź amortyzacji:

 • maszyn i urządzeń stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną dla działalności badawczo – rozwojowej,
 • aparatury badawczej oraz sprzętu badawczego,
 • wyposażenia naukowego, zestawu przyrządów i innego niezbędnego wyposażenia do prowadzenia badań.


3. Koszty nabycia bądź amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych:

 • zakup oprogramowania,
 • zakup licencji na oprogramowanie.


4. Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych:

 • bezpośrednio związanych z powstawaniem działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenie przez firmy centrów badawczo-rozwojowych

 

5. Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych:

 • ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).