Image

DOTACJE NA INWESTYCJESZYBKO & BEZPROBLEMOWO

Inwestycje w nowe technologie to klucz do rozwoju każdej firmy. Nowe technologie w rozumieniu funduszy unijnych to innowacyjne produkty, usługi, procesy produkcyjne – czyli takie, które nie występują na rynku i wprowadzają konkretne rozwiązania; zwiększają użyteczność i jakość produktów, usług, usprawniają technologię wytwarzania produktów. Ważna jest skala innowacyjności, począwszy od krajowej, poprzez światową oraz najbardziej docenianą innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas. Sprawdź, co możemy jeszcze zrobić dla Ciebie i Twojej firmy.

DOTACJE NA INWESTYCJEW NOWE TECHNOLOGIE I NIE TYLKO

Wdrażanie nowych innowacyjnych technologii wiąże się z wieloma inwestycjami, dlatego też Fundusze Europejskie oferują szerokie wsparcie (szczególnie dla firm z sektora MŚP) na zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia nowych technologii. Jest to szansa na zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, jednak w przypadki dotacji unijnych zakup musi być związany z innowacyjnością i wdrażaniem nowych technologii.

Dotacje na rozwój firmy poprzez wdrażanie nowych technologii można uzyskać zarówno z programów regionalnych (Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw), jak i krajowych (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia). Na nowe technologie otrzymać można dotacje od 100 000, 00 PLN, aż do 20 000 000,00 PLN. Wielkość dotacji zależy od statusu firmy i rodzaju konkursu. W województwach słabiej rozwiniętych procent dofinansowania jest wyższy np. w woj. świętokrzyskim 55%, w woj. podkarpackim aż 70% dla małych przedsiębiorstw. Natomiast w województwach uznanych za wysoko rozwinięte wsparcie dla przedsiębiorstw jest niższe, np. w woj. śląskim dla małych przedsiębiorstw wynosi 45%.

Dotacje na nowe technologie w większości przyznawane są w formie refundacji, tzn. w pierwszej kolejności firma kupuje założone w projekcie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a w następnej kolejności otrzymuje refundację poniesionych kosztów.

W procesie pozyskiwania funduszy unijnych na nowe technologie doceniane są firmy, posiadające patenty, wzory użytkowe, współpracujące z uczelniami, jednostkami naukowo badawczymi, realizujące zasady CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu oraz realizujące inwestycje podnoszące konkurencyjność województwa i kraju.

Na poziomie krajowym i regionalnym zostały określone tzw. inteligentne specjalizacje, których rozwój ma zapewnić zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Dlatego też premiowane są projekty wpisujące się w obszary inteligentnych specjalizacji. W woj. śląskim są to takie obszary jak: medycyna, technologie informacyjno-komunikacyjne, energetyka, przemysły wschodzące oraz zielona gospodarka.

Fundusze unijne stwarzają wiele możliwości dofinansowania, jednak kluczowy jest wybór konkursu odpowiadającego inwestycji oraz takie przygotowanie inwestycji, aby spełniała kryteria wyboru do dofinansowania. Informacje o toczących się i planowanych naborach znajdują się na stronie funduszy unijnych, a także na stronach internetowych poświęconych poszczególnym programom regionalnym np. Serwis Regionalnego Programu województwa śląskiego lub małopolskiego.