Image

OFERTA NA DOFINANSOWANIAPROJEKTY SPOŁECZNO-ZDROWOTNE

Projekty społeczno-zdrowotne realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajmujemy się pomocą w pozyskiwaniu funduszy, rozliczeniem, czynnościami sprawozdawczymi itd. Działania społeczno-zdrowotne są i będą jednymi z głównych celów polityki Unii Europejskiej, dlatego też IR Consulting oferuje kompleksowe usługi z zakresu aplikowania, a następnie rozliczania projektów współfinansowanych w Europejskiego Funduszu Społecznego. 

PROJEKTY SPOŁECZNO-ZDROWOTNEPROFESJONALNA POMOC W POZYSKIWANIU FINANSÓW

IR Consulting zajmuje się głównie projektami zdrowotnymi, które dedykowane są dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na:

  • Wdrażanie regionalnego programu zdrowotnego dotyczącego rehabilitacji leczniczej.
  • Profilaktykę nowotworową m.in. jelita grubego, piersi i szyjki macicy.
  • Wdrażanie regionalnego programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy.
  • Eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy oraz przekwalifikowaniu osób starszych.
  • Wdrażanie regionalnego programu zdrowego kręgosłupa dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.
  • Organizacje Szkół Świadomego Rodzicielstwa.
  • Projekty z zakresu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w szczególności dla osób starszych po 65. roku życia).


Część dofinansowania, jaką można uzyskać jest uzależniona od tematyki i wynosi od 88% do 93%. Niezbędny jest wkład własny w projektach, ale może on być pieniężny lub rzeczowy (udostępnienie sprzętu, pomieszczeń do realizacji projektu). Wartość projektu nie może być niższa niż 100 tys. zł.

W projektach społeczno-zdrowotnych można otrzymać dofinansowanie na: wynagrodzenie pracowników, organizację szkoleń, doposażenie oraz realizacje wszystkich niezbędnych zabiegów medycznych uwzględnionych w danym konkursie. Ponadto w zależności od wielkości projektu Beneficjent otrzymuje dodatkową pulę środków tzw. koszty pośrednie, które może przeznaczyć na m.in. promocję projektu, księgowość, koordynatora.

W większości projektów zdrowotnych dużą uwagę poświęca się również podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji kadry medycznej pracującej na terenie województwa śląskiego. Szkolenia w zależności od tematyki projektu mogą być skierowane i realizowane przez Beneficjenta, jak również mogą zostać powierzone innemu podmiotowi i obejmować szerszą grupę uczestników.

W projektach zdrowotnych preferowani są Beneficjenci posiadający status Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym podmioty wykonujące działalność leczniczą niebędące POZ powinny zastanowić się nad realizacją projektu tzw. partnerskiego z jednostką POZ.

Realizując projekty społeczno-zdrowotne współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjent otrzymuje zaliczki na realizację projektu, które następnie w zależności od wielkości i założeń danego konkursu rozlicza poniższymi metodami:

  • Przedstawianie dokumentów księgowych poświadczających o wydatkowaniu środków.
  • Przedstawiania dokumentów poświadczających objęcie wsparciem danego uczestnika projektu.